บริหารงานทั่วไป

 • นางอรไท สอนใจ
  นักวิชาการศึกษา
  • นางสุจรรยา เนตรแสงสี
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • นายยุทธพล ไพชนะ
   นักวิชาการศึกษา

ภาระงานที่รักผิดชอบ