Latest Post

เรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เรียนเชิญ เรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วกิจกรรม พิธีสามโภชเทียนพรรษา ในวัน 11 กรกฎาคม 2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ เวลา 13.00-15.00 น ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ปรี ราชมงคล ประจำปี 2565 โครงการการขับเคลื่อนการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษาจัด กิจกรรมสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ระหว่างวันอังคำรที่ 21 ถึง วันพุธที่ 22 มิถุนำยน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์