มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด รองอธิการบดี พร้อมด้วยกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย