Search for:
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด รองอธิการบดี พร้อมด้วยกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ในการแข่งขันระดับชาติ นานาชาติ ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าตัวอย่าง มทร.รัตนโกสินทร์ จำนวน 4 ราย ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ สัญจร ครั้งที่ 2/2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 8 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายชื่อดังนี้
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ได้แก่ นายทักษพล พีระวัฒนชาติ
พื้นที่วิทยาลัยเพาะช่าง ได้แก่ นายสุวิทย์ ใจป้อม
พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้แก่ นายสามารถ แช่มคล้ำ
พื้นที่ศาลายา ได้แก่ นายบุญมี สมคำ
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าตัวอย่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ สัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าตัวอย่าง มทร.รัตนโกสินทร์ จำนวน ๔ ราย ได้แก่

-พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิได้แก่ นายทักษพล พีระวัฒนชาติ

-พื้นที่วิทยาลัยเพาะช่าง ได้แก่ นายสุวิทย์ ใจป้อม

-พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้แก่ นายสามารถ แช่มคล้ำ

-พื้นที่ศาลายา ได้แก่ นายบุญมี สมคำ

ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ ๘ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกชั้นปี และศิษย์เก่า

ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกชั้นปี และศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์ ที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจเข้าร่วมโครงการ Social Entrepreneurial Model ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เพื่อคัดกรองเข้าร่วมบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อรับเงินสนับสนุนสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 25,000 บาท/ธุรกิจ และเงินเดือนๆละ 9,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน ในระหว่างการทดสอบตลาด

โดยนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจากโครงการนี้

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 กรกฎาคม 2565 โดยแสกน OR code ด้านล่างนี้ และจะประกาศรายชื่อผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ https://www.rmutr.ac.th/

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ (The Leading University of Entrepreneurship)