แผนภูมิแสดงโครงสร้างการแบ่งงานภายในกองพัฒนานักศึกษา

 • ผศ.ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด
  รองอธิการบดี
  • นายจิตตริน มงคลชัย
   ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

 • นางอรไท สอนใจ
  นักวิชาการศึกษา
  • นางสุจรรยา เนตรแสงสี
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • นายยุทธพล ไพชนะ
   นักวิชาการศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา

 • นางสาวสุวิมล ฝ่ายดี
  นักวิชาการศึกษา
  • นายจักรพงศ์ ศรีบุญรอด
   นักวิชาการศึกษา
  • ว่าที่ ร.ต. มณฑล ชาวบางพลี
   นักวิชาการศึกษา

งานบริการสวัสดิการนักศึกษา

 • นางกัญจนา สุนทรวัฒน์
  นักวิชาการศึกษา
  • นางสาวฐิติพร หนูสันเทียะ
   นักวิชาการศึกษา
   • นางสาวปนักดา เชื้อน้อย
    นักวิชาการศึกษา
  • นางสาวปวีณ์ริศา มีมุข
   นักวิชาการศึกษา
   • นางสาววรมน เหลือสังวาล
    พยาบาลวิชาชีพ

งานแนะแนว การศึกษาและอาชีพ

 • นายรัตนภณ พิทักษ์กุลภา
  นักวิชาการศึกษา
  • ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร สังฃ์เทศ
   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานพัฒนากีฬาและสุขภาพ

 • ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร สังฃ์เทศ
  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
  • นางสาวปิยะรัตน์ ตุ้มดีลัง
   นักวิชาการศึกษา

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 • นางสาวกัญญ์วรัชญ์ จันทร์หลง
  นักวิชาการศึกษา

งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

 • นางสาวปนัดดา เชื้อน้อย
  นักวิชาการศึกษา