• ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

โครงการการขับเคลื่อนการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการศิลปะและวัฒนธรรม

Byadmin

มิ.ย. 21, 2022
โครงการการขับเคลื่อนการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา  ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมาย ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการการขับเคลื่อนการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา เป็นการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า โดยเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการด้านสันติวัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลลดความขัดแย้งทางความคิดและวัฒนธรรม รวมทั้งสามารถจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่มีความรุนแรงหรือผลกระทบที่ร้ายแรงตามมาและสร้างเสริมความเป็นพลเมืองคุณภาพให้แก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ก้าวหน้าในอนาคตต่อไป ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา