• ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

บันทึกข้อตกลงเครือข่าย ความร่วมมือประกันคุณภาพการศึกษา (MOA) 9 ราชมงคล

Byadmin

มิ.ย. 1, 2022
บันทึกข้อตกลงเครือข่าย ความร่วมมือประกันคุณภาพการศึกษา (MOA) 9 ราชมงคล
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
โดยนายกองค์การนักศึกษา ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำข้อตกลงบันทึกข้อความลงนามความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างเครือข่ายและให้ความร่วมมือทาง
วิชาการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการองค์การนักศึกษาการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและมาตรการศึกษา ณ ห้องประชุมสมิหลา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา