• ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ

Byadmin

พ.ค. 18, 2022

                        ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ได้ต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 5 และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมพีลูส ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับเกียรติจากสถาบันสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการทั้งสองในปีการศึกษา 2565 นี้ กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง และสวนแมกไม้รีสอร์ท อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. และเครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) เป็นเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสภานักศึกษาหรือผู้นำนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน โดยมีการกำหนดหัวข้อการสัมมนาจากประเด็นทางสังคมที่สำคัญหรือน่าสนใจในปัจจุบันซึ่งมีผลต่อการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ซึ่งปีการศึกษานี้ได้กำหนดหัวข้อ “การบริหารจัดการกิจการนักศึกษาแบบวิถีใหม่ (New normal) และนวัตกรรมด้านกิจการนักศึกษาในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19” เป็นประเด็นกลางในการสัมมนา อนึ่ง กิจกรรมที่น่าสนในโครงการ ได้แก่ การอภิปรายเรื่องนโยบายการบริหารจัดการกิจการนักศึกษาแบบวิถีใหม่ (New normal) และนวัตกรรมด้านกิจการนักศึกษาโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง การอภิปรายเรื่องการส่งเสริมและช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 โดยผู้นำสภานักศึกษา 9 มหาวิทยาลัย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) เครือข่ายสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) กิจกรรมนิทรรศการ 48 ปี ราชมงคลและผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมเรียนรู้พัฒนาทักษะการทำงานอื่น ๆ เป็นต้น