• ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

ในพุธที่ 27 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

Byadmin

เม.ย. 27, 2022

ในพุธที่ 27 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ และ ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา และผู้นำนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ สิทธิของนักศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และการสร้างเครือข่ายระหว่างสโมสรนักศึกษาและองค์การนักศึกษา และกระบวนการด้านการเงิน การดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์นลินี แสงอรัญ รองอธิการบดี และบุคลากรกองคลัง พื้นที่ศาลายา มาให้ความรู้ในด้านการเงินและกระบวนการดำเนินโครงการต่าง ๆ และได้รับเกียรติจากอาจารย์คณิต เรืองขจร รองผู้อำนวยการงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ เป็นวิทยากรในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 ณ สมฤดีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก