• ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

ประกาศประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

Byadmin

ส.ค. 2, 2021

ประกาศประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564

ในปีการศึกษา  2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้ทำประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษา  โดยบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)    เป็นผู้รับประกันภัย ค่าเบี้ยประกันคนละ  200  บาท ต่อปี  วงเงินค่ารักษาพยาบาล  20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคนต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  กรณี เสียชีวิตจำนวนเงินเอาประกันเท่ากับ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

 

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

กรณีที่ 1 เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่บริษัทฯ ได้เปิดเครดิตไว้

บริษัทฯ ได้เปิดเครดิตโรงพยาบาลที่นักศึกษาสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย (ถ้าค่ารักษาพยาบาลไม่เกินวงเงินการรักษาพยาบาล และไม่อยู่ในข้อยกเว้น             ของกรมธรรม์) มีรายชื่อโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้

1) โรงพยาบาลศาลายา

2) โรงพยาบาลพุทธมณฑล

3) โรงพยาบาลหัวเฉียว

4) โรงพยาบาลกลาง

5) โรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

6) โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน

7) โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล  พร้อมทั้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อเพื่อขอใช้สิทธิ  หากค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงิน  ที่กำหนด จะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินนั้น หรือส่วนที่อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์      โดยไม่สามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนคืนได้

 

สงสัยติดต่อสอบถามได้ที่กองพัฒนานักศึกษา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ด้านการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

ติดต่อ นางสาวฐิติพร  หนูสันเทียะ

โทร. 0 2441 6044, มือถือ 06 4169 5623

 

 

 

 

 

 

กรณีที่ 2  เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลอื่น ๆ  นอกเหนือ จากรายชื่อโรงพยาบาล  

ที่แจ้งไว้ใน กรณีที่ 1 หรือตรวจสอบรายชื่อไม่พบ หรือไม่พกบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประจำตัวประชาชนไปในขณะเข้ารับการรักษาพยาบาล        ให้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. กรณี ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 แบบเรียกร้องค่าทดแทน (ติดต่อรับได้ที่กองพัฒนานักศึกษา)

1.2 ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) หรือ กรณี ใช้สำเนาต้องรับรองความถูกต้องโดยโรงพยาบาลที่เข้า  รับการรักษา  *หากเข้ารับการรักษาหลายโรงพยาบาลให้ขอใบรับรองแพทย์ทุกโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา

1.3 ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับเท่านั้น)

1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน  2  ชุด

  1. กรณี สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร  เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

2.1 แบบเรียกร้องค่าทดแทน (ติดต่อรับได้ที่กองพัฒนานักศึกษา)

2.2 ต้นฉบับใบรับรองแพทย์ (ที่ระบุชัดเจนว่า อวัยวะสูญเสียไป/ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจริง)

2.3 ใบรับรองความพิการ

2.4 รูปถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ 1 รูป และรูปถ่ายเต็มตัว 1 รูป

2.5 สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ  รับรองสำเนาโดยร้อยเวรเจ้าของคดี

2.6 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  1. กรณี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 3.1 แบบเรียกร้องค่าทดแทน (ติดต่อรับได้ที่กองพัฒนานักศึกษา)

3.2 สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจ  (รับรองสำเนาโดยร้อยเวรเจ้าของคดี)

3.3 สำเนาใบมรณบัตร

3.4 สำเนาหนังสือรับรองการตาย

3.5 สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ

3.6 สำเนาใบรายงานผลการผ่าศพ (ถ้ามี)

3.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียชีวิต (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3.8 สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต (ที่ระบุคำว่า “ตาย” รับรองสำเนาถูกต้อง)

3.9 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับผลประโยชน์ (บิดา, มารดา) (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3.10 สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ (บิดา, มารดา) (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3.11 สำเนาทะเบียนสมรสผู้รับผลประโยชน์ (บิดา, มารดา) (รับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ  สำเนาเอกสารในข้อ 3.2 – 3.6 ต้องรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ

ที่ออกเอกสาร และประทับตราหน่วยงานนั้น ๆ