• ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.

Byadmin

ก.พ. 16, 2021

 

 

 

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมาบให้ อาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี และ อาจารย์อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสาวมัลลิกา วีระสัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานการจัดการอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์