• ศุกร์. ธ.ค. 9th, 2022

อธิการบดี บันทึกวีดีทัศน์ปัจฉิมโอวาท สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563

Byadmin

ก.พ. 10, 2021

 

ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี บันทึกวีดีทัศน์ปัจฉิมโอวาท สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 เพื่อบรรจุในระบบปัจฉิมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ โดยฝากข้อคิดสำหรับว่าที่บัณฑิตที่จะก้าวเข้าสู่สังคมประกอบการทุกคนให้มีการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องต่อไปทั้งความรู้ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรมที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต รวมถึงการดูแลสุขภาพอนามัยให้ปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เป็นกิจกรรมสำคัญที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกสู่โลกอาชีพหรือดำเนินชีวิตขั้นต่อไปหลังสำเร็จการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2563 นี้จะเปิดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา https://sdd.rmutr.ac.th/