1. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล  

2. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืม

3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว

4. แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้านกิจการนักศึกษา

5. คำเสนอของบประมาณโครงการด้านกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

6. คำเสนอของบประมาณโครงการด้านกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

7. หนังสือรับรองจิตอาสา

8. ใบคำร้องตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

9. หนังสือยินยอม การขอย้ายสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้านักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

10. หนังสือรับรองรายวิชาเรียน

11. ขออนุมัติจัดตั้งและต่ออายุชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565(.doc)

12. ขออนุมัติจัดตั้งและต่ออายุชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (.pdf)

 13. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๖๕

14. นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อเจ้าหน้าที่กองทุนทางช่องทางข้อความ ที่เพจ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พื้นที่ศาลายา”

15. รายชื่อนักศึกษาที่ส่งเอกสารและตรวจสอบเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ข้อมูล ณ วันอังคารที่12 กรกฎาคม 2565

16. ขั้นตอนการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

17. ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงนาม

18. กยศ.104

19. ตัวอย่างการลงนามสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืม

20. ตัวอย่างการลงนามแบบเบิกเงินกู้ยืม

21. นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อเจ้าหน้าที่กองทุนทางช่องทางข้อความ ที่เพจ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พื้นที่ศาลายา”

22. รายชื่อนักศึกษาที่ส่งเอกสารและตรวจสอบเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่1 สิงหาคม 2565 จ านวน 106 ราย

23. รายชื่อที่ผ่านการอนุมัติจาก กยศ

24. ใบขอลาเรียนสำหรับนักศึกษาที่ร่วมโครงการ/กิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา 

25. ประกาศรายชื่อเอกสารถูกต้องวันที่ 25 สิงหาคม 2565

26. รายชื่อต้องแก้ไขเอกสาร วันที่ 25 สิงหาคม 2565

27. ประกาศรายชื่อแก้ไขเอกสาร

28. ประกาศรายชื่อเอกสารถูกต้องวันที่ 6 กันยาย 2565

29. รายชื่อผู้กู้ยืมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565

30. รายชื่อผู้กู้ยืมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2565

31. รายชื่อผู้กู้ยืมคณะวิศวกรรมสาสตร์ ปีการศึกษา 2565

32. รายชื่อผู้กู้ยืมคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2565

33. ใบคำร้อง ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

34.รายชื่อผู้กู้ยืมภาคเรียนที่-2-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

35. รายชื่อผู้กู้ยืมภาคเรียนที่-2-คณะวิศวกรรมศาสตร์

36. รายชื่อผู้กู้ยืมภาคเรียนที่-2-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37. รายชื่อผู้กู้ยืมภาคเรียนที่-2-คณะบริหารธุรกิจ

38. ตัวอย่างการลงนามแบบเบิกเงินกู้ยืมปีการศึกษา-2565

40. ขั้นตอนการเข้าบันทึกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

41. ขั้นตอนการเข้าระบบปฐมนิเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-ออนไลน์

42. รายชื่อผู้กู้ยืมเทอม-เพิ่มเติม

43. ประกาศแก้ไข-รอบที่-1

44. ประกาศถูกต้อง-วันที่-1-ธันวาคม 2565

45.ประกาศแก้ไขรอบที่-2-วันที่13-ธ.ค.65

46. ประกาศถูกต้อง-วันที่-13-ธันวาคม-2565

47.หนังสือขออนุญาตลาเพื่อเข้าปัจฉิมนิเทศ

48.คู่มือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

49. ประกาศ-เรียกผู้เสนอราคาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา-ประจำปีการศึกษา-๒๕๖๖