งานบริการสวัสดิการนักศึกษา

ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

 • นางกัญจนา สุนทรวัฒน์
  นักวิชาการศึกษา
  • นางสาวฐิติพร หนูสันเทียะ
   นักวิชาการศึกษา
   • นางสาวปนักดา เชื้อน้อย
    นักวิชาการศึกษา
  • นางสาวปวีณ์ริศา มีมุข
   นักวิชาการศึกษา
   • นางสาววรมน เหลือสังวาล
    พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ