การประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษา

เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพ และให้บริการแก่นักศึกษาที่อาจได้รับบาดเจ็บจากการใช้ชีวิตประจำวัน หรือได้รับบาดเจ็บระหว่างการเรียนการสอน หรือเสียชีวิตอันจากอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยจึงดำเนินให้มีการจัดทำประกันอุบัติ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ และไปรับการรักษาให้นักศึกษาสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน หลังจากนั้นให้ดำเนินการเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. กรณีเรียกร้องค่าสินไหมรักษาพยาบาลเนื่องจากบาดเจ็บ
1.1 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
1.2 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
1.3 สำเนาบัตรประชาชน
1.4 สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี กรณีถูกทำร้ายร่างกาย หรือกรณีที่เป็นคดีความ
2. กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร
2.1 ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุชัดเจนว่าอวัยวะสูญเสียไป หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจริง (ฉบับจริง)
2.2 ใบรับรองความพิการ และบัตรประจำตัวคนพิการ
2.3 ภาพถ่ายแสดงการทุพพลภาพถาวร / สูญเสียอวัยวะปัจจุบัน
2.4 หลักฐานการรักษา เช่น ฟิล์ม X-RAY , ประวัติคนไข้ ฯลฯ
2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีทุพพลภาพถาวร
3. กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต
3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียชีวิต
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตประทับตรา “ตาย”
3.3 สำเนาใบชันสูติพลิกศพ และการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (กรณีอุบัติเหตุจราจร)
3.4 สำเนาใบรายงานการผ่าศพ
3.5 สำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
3.6 สำเนาใบมรณบัตร
3.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ (บิดา, มารดา)
3.8 สำเนาทะเบียนสมรสของผู้รับผลประโยชน์ (บิดา, มารดา)
หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องรับรองสำเนา เอกสารที่เป็นสำเนาของทางราชการต้องประทับตราหน่วยงานนั้นๆ และรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่
เงื่อนไขความคุ้มครอง

- นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เริ่มคุ้มครอง วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ถึง 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เริ่มคุ้มครอง วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 1 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น.
- วงเงินค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท กรณีเสียชีวิต 200,000 บาท
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
1. พื้นที่ศาลายา ติดต่อ กองพัฒนานักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 2 คุณฐิติพร หนูสันเทียะ โทร. 0 2441 6044 หรือมือถือ 08 7713 6682
2. พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ติดต่อ ห้องพยาบาล อาคาร 108 ปี ชั้น 2 อาจารย์สุรัชฎา เมฆขลา โทร. 0 2222 2814 ต่อ 5215
3. วิทยาลัยเพาะช่าง ติดต่อ อาคาร 7 ชั้น 2 คุณราตรี บุญชูวงค์ โทร. 0 2225 7634 ต่อ 6112 หรือมือถือ 08 1666 3754
4. วิทยาเขตวังไกลกังวล ติดต่อ งานกิจการนักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา คุณชุติมา แสงประสิทธิ์ โทร. 032 618 570 ต่อ 4066 ขอให้นักศึกษาทุกท่านปลอดภัย และโชคดีตลอดปีการศึกษา อุบัติเหตุป้องกันได้ถ้าไม่ประมาท


กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin)
96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
โทร 02-441-6000 , 02-889-4585-7 ต่อ 2001,2002 แฟกซ์ 02-889-4588