กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
  บันทึกข้อความขออนุมัติจัดตั้งและต่ออายุชมรม01 download
  แบบฟอร์มยินยอมย้ายสิทธิ์-บัตรทอง download
  ประกาศ เรื่อง กำหนดรหัสหน่วยงานเพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ.2562 download
  ประกาศ เรื่อง กำหนดเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา พ.ศ. 2562 download
  ประกาศ เรื่อง กำหนดรหัสกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ.2562 download
  ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราจัดเก็บเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2562 download
  แบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร download
  ขอเชิญชวนบริษัทประกันภัยเข้าร่วมส่งข้อเสนอประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดตามประกาศดังแนบ download
  คำสั่ง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน download
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี download
  กำหนดการ การประกวด นางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และคุณยายนพมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ download
  กำหนดการ ใบสมัคร กำหนดการ การประกวด นางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และคุณยายนพมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ download
  คุณสมบัติ-เกณฑ์การตัดสิรางวัลและวิธีการสมัครประกวดงานลอยกระทง download
  ใบสมัครรอบโควต้านักกีฬา download
  เอกสารและใบสมัครการประกวด โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 download
  ตัวอนุมัติโครงการ.............................................. download
  อนุมัติรายชื่อโครงการ............................................ download
  ขยายความข้อยกเว้นบางส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ download
  รายละเอียดการประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2559 download
  หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองในหนังสือค้ำประกันการกู้ยืมเพื่อการศึกษา download
  หนังสือรับรองจิตอาสา download
  หนังสือคำร้องขอผ่อนผันทหาร download
  สรุปโครงการประฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 download
  กำหนดการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา download
  แบบคำขอกู้ยืม กยศ.101 download
  หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองในหนังสือค้ำประกันการกู้ยืมเพื่อการศึกษา download
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง) download
  คุณสมบัติ เกณฑ์การตัดสิน download
  ก ำหนดกำรประกวดนำงนพมำศ หนูน้อยนพมำศ และคุณยำยนพมำศ download
  ใบสมัครการประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ คุณยายนพมาศ download
  ประกาศประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) ส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 download


กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin)

96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

โทร 02-441-6044 , 02-441-6044 ต่อ 2180,2181 แฟกซ์ 02-889-4588