กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
  1. ประกาศ เรื่อง กำหนดรหัสหน่วยงานเพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ.2562 download
  2. ประกาศ เรื่อง กำหนดเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา พ.ศ. 2562 download
  3. ประกาศ เรื่อง กำหนดรหัสกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ.2562 download
  4. ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราจัดเก็บเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2562 download
  แบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร download
  ขอเชิญชวนบริษัทประกันภัยเข้าร่วมส่งข้อเสนอประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดตามประกาศดังแนบ download
  คำสั่ง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน download
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี download
  กำหนดการ การประกวด นางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และคุณยายนพมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ download
  กำหนดการ ใบสมัคร กำหนดการ การประกวด นางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และคุณยายนพมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ download
  คุณสมบัติ-เกณฑ์การตัดสิรางวัลและวิธีการสมัครประกวดงานลอยกระทง download
  ใบสมัครรอบโควต้านักกีฬา download
  เอกสารและใบสมัครการประกวด โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 download
  ตัวอนุมัติโครงการ.............................................. download
  อนุมัติรายชื่อโครงการ............................................ download
  ขยายความข้อยกเว้นบางส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ download
  รายละเอียดการประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2559 download
  หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองในหนังสือค้ำประกันการกู้ยืมเพื่อการศึกษา download
  หนังสือรับรองจิตอาสา download
  หนังสือคำร้องขอผ่อนผันทหาร download
  สรุปโครงการประฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 download
  กำหนดการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา download
  แบบคำขอกู้ยืม กยศ.101 download
  หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองในหนังสือค้ำประกันการกู้ยืมเพื่อการศึกษา download
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง) download
  คุณสมบัติ เกณฑ์การตัดสิน download
  ก ำหนดกำรประกวดนำงนพมำศ หนูน้อยนพมำศ และคุณยำยนพมำศ download
  ใบสมัครการประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ คุณยายนพมาศ download
  ประกาศประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) ส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 download


กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin)

96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

โทร 02-441-6044 , 02-441-6044 ต่อ 2180,2181 แฟกซ์ 02-889-4588