กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มทร. รัตนโกสินทร์ โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมก่อนจบการศึกษา เป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์ เพื่อออกไปประกอบสัมมาชีพ ตามความต้องการ ความถนัดและวิชาความรู้ ที่แต่ละคนได้ศึกษาเล่าเรียนมา จะต้องเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ เตรียมตัวสำหรับเป็นผู้ประกอบการ มืออาชีพต่อไปในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดแนวคิด แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพ ให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะก้าวไปสู่โลกอาชีพในความเป็นจริง อีกทั้งภายในงานได้มีการมอบรางวัล RMUTR Dean’s List Awards 2019 หรือรางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่น และรางวัล RMUTR Proud Awards 2019 หรือรางวัลผู้มีผลงานกิจกรรมดีเด่น นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการผู้ประกอบการพบแรงงานเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศได้มีโอกาสสมัครงานหรือรับคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครงานจากผู้ประกอบการโดยตรงอีกด้วย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานและ มอบปัจฉิมโอวาทให้แก่นักศึกษา รวมถึงมอบรางวัลต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา