กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู ประจําปีกํารศึกษํา ๒๕๖๑ มหําวิทยําลัยเทคโนโลยีรําชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหําวิทยําลัยเทคโนโลยีรําชมงคลรัตนโกสินทร์

วันพุธที่ ๔ กรกฎําคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดประดิษฐ์พานเครื่องสดสาหรับไหว้ครู ฝึกซ้อมนักศึกษาที่ร่วมขบวนพิธี และผู้เชิญพานธูปเทียน พานดอกไม้ พวงมาลัย

เวลา ๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการตัดสินการประกวดประดิษฐ์พานเครื่องสดสาหรับไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎําคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๗.๐๐ น. เวลา ๐๗.๓๐ น. เวลา ๐๘.๐๐ น. เวลา ๐๙.๐๐ น.

เวลา ๐๙.๓๐ น.

พิธีสักการะ พระศรีศาสดา พระภูมิเจ้าที่ บริเวณหอพระศรีศาสดา เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ
นักศึกษาพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี และซักซ้อมพิธีการ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมบริเวณภายในหอประชุม เพื่อแต่งชุดครุยวิทยฐานะและจัดขบวนแถว ประธานในพิธีนาขบวนคณะผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และหัวหน้าหน่วยงาน สู่บริเวณพิธี นาขบวนด้วยตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารเชิญธงชาติ และธงมหาวิทยาลัย

- คณะบริหารองค์การนักศึกษา ตัวแทนสโมสรนักศึกษา ผู้แทนนักศึกษาทุกสาขาวิชา

เชิญพานธูปเทียน พานดอกไม้ พวงมาลัย มอบแด่ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร หัวหน้า

หน่วยงานและคณาจารย์ ( ดนตรีไทยบรรเลงรับ จนวางพานเสร็จ ) - ตัวแทนนักศึกษาขับร้องเพลงพระคุณที่สาม นักศึกษาทุกคนร้องตาม

เวลา ๐๙.๔๕ น.

เวลา ๑๐.๓๐ น. เวลา ๑๐.๔๐ น. เวลา ๑๐.๕๐ น.

เวลา ๑๑.๔๕ น.

-๒-
ประธานในพิธีเจิมตาราเรียน อุปกรณ์การเรียน เสร็จแล้วประธานนั่งประจาที่

ประธานเจิมหน้าผากให้กับผู้นานักศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล - ขบวนอันเชิญเครื่องบูชาพิธีบายศรีสู่ขวัญ
- พิธีบายศรีสู่ขวัญ ( ดนตรีไทยบรรเลงรับ )
- พิธีเวียนเทียนสมโภชบายศรี ( ดนตรีไทยบรรเลงรับ )

- พิธีผูกข้อมือนักศึกษาใหม่ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และหัวหน้าหน่วยงานผูกให้นักศึกษาใหม่ ( ดนตรีไทยบรรเลงรับ )

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักศึกษาดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียง และผู้ชนะการประกวดการประดิษฐ์ พานเครื่องสดไหว้ครู
- ประธานในพิธี ประจ าที่บน เ ว ที

- รองอธิการบดี (อาจารย์ประพัฒน์ สีใส) กล่าวรายงานโครงการไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

-พิธีมอบเกียรติบัตร
คณะบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักศึกษาดีเด่นประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ศิษย์เก่าดีเด่นประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้ชนะการประกวดประดิษฐ์พานเครื่องสดไหว้ครู
( ผู้มอบ ประธานและคณะผู้บริหาร )

- ประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักศึกษา เนื่องในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เสร็จพิธี นักศึกษายืนตรง พร้อมร้องเพลง“มาร์ชราชมงคลรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งขบวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน คณาจารย์

เวลา ๑๒.๐๐ น.

หมํายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม การแต่งกาย

- คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และหัวหน้าหน่วยงาน ใส่ชุดครุยวิทยฐานะ

- นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษา