กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

   

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีการดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา2561 ( พื้นที่ศาลายา) วันพุธที่ 27 มิถุนายน2561. ณ หอประชุมบัวสวรรค์