กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

 

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

พื้นที่

วันที่ดำเนินการ

เวลา

สถานที่

พื้นที่ศาลายา

๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑

๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

 ณ หอประชุมบัวสวรรค์

พื้นที่ศาลายา

พื้นที่บพิตรพิมุข  จักรวรรดิ

๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑

๐๙.๐๐น. – ๑๔.๐๐ น.

 ณ ลานโถง อาคาร ๑๐๐ ปี

พื้นที่บพิตรพิมุข  จักรวรรดิ

วิทยาลัยเพาะช่าง

๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑

๐๘.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น.

 ณ ตึกจุฑาธุช

วิทยาลัยเพาะช่าง

วิทยาเขตวังไกลกังวล

           ๔ กรกฎาคม 

๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ  อาคารสัมมนาคาร

วิทยาเขตวังไกลกังวล

 

เนื่องจากเป็นกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ขอให้นักศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพในวัน  เวลา และสถานที่ข้างต้น