กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

  

  

  

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และได้ แสดงออกถึงความเคารพและระลึกในพระคุณของคณาจารย์ ที่จะประสิทธิ์ประสาท วิชาความรู้แก่ตนเองต่อไป โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และมอบโล่ และเกียรติบัตรให้กับ คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมและ จริยธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการบำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา