กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา 9 มทร

 

 

    

                     อ.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำผูแทนบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้แทนนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา 9 มทร. ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และนักศึกษาในหน่วยกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านกิจการนักศึกษา และสร้างสัมพันธ์อันดีที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือและการประสานงานในเครือข่าย 9 ราชมงคล ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอรุณรัศมี โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว และปาฐกถาพิเศษแก้ผู้ร่วมสัมมนาด้วย.