กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (เฉพาะพื้นที่ศาลายา)

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (พื้นที่ศาลายา) ขอให้ดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษา ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ รายละเอียดดังต่อไปนี้คณะบริหารธุรกิจ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

หมายเหตุ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02 – 4416044 กองพัฒนานักศึกษา คุณกัญจนา