กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารฯ ประจำปี2560

นักศึกษาที่มีรายชื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ  จะต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกผ่อนผันตามวัน เวลา สถานที่  ที่ระบุไว้ใน
หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) 
หากไม่ไปรายงานตัวในวันดังกล่าวจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-441-6044 พี่แอ้ กองพัฒนานักศึกษา

บัญชีงบหน้าขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐
ที่ ชื่อ - สกุล อำเภอ จังหวัด หมายเรียกที่ หมายเหตุ
กฤษณะ ทองบุตร เมืองพัทลุง พัทลุง ๓๕/๒๕๖๐  
ธนวินทร์ หนูรอด เมืองพัทลุง พัทลุง ๓๒๖/๒๕๖๐  
ชุติเดช วารีศรี เมืองพัทลุง พัทลุง ๒๕/๒๕๖๐  
อภิวัฒน์ มีมุสิทธิ์ เมืองพัทลุง พัทลุง ๒๐๔/๒๕๖๐  
พีรพงศ์ หนูจีนเส้ง ป่าพยอม พัทลุง ๑๔๓/๒๕๖๐  
บุญธสิน ส่องแก้ว ศรีนครินทร์ พัทลุง ๙๗/๒๕๖๑  
เนติพงศ์ สินยัง ควนขนุน พัทลุง ๑๘๖/๒๕๖๐  
พีระพงศ์ แขกเพ็ง เขาชัยสน พัทลุง ๒๕/๒๕๖๐  
นันตะวัน ภานุมาศ พนมทวน กาญจนบุรี ๑๑/๒๕๖๐  
๑๐ ฐิตินันท์ ชื่นชวน พนมทวน กาญจนบุรี ๑๒/๒๕๖๐  
๑๑ จิรายุ คงเพชรขาว พนมทวน กาญจนบุรี ๖/๒๕๖๐  
๑๒ ศุภกิจ สระศรีสม ห้วยกระเจา กาญจนบุรี ๒๗/๒๕๖๐  
๑๓ นาธาน จีนหมิ่น ท่ามะกา กาญจนบุรี ๑๔๒/๒๕๖๐  
๑๔ ชานนท์ บุตรนุช ท่ามะกา กาญจนบุรี ๑๒/๒๕๖๐  
๑๕ พีรพล ชูตระกูลธรรม ท่าม่วง กาญจนบุรี ๑๐๒/๒๕๖๐  
๑๖ ณภัทร ยิ้มแย้ม ท่าม่วง กาญจนบุรี ๘๐/๒๕๖๐  
๑๗ เผด็จ พนาวันสุทธิศาล ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี ๙/๒๕๖๐  
๑๘ ชินวัฒน์ จงชนะวิชัยชาญ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี ๔/๒๕๖๐  
๑๙ อนุพงศ์ ใจหาญ สังขละบุรี กาญจนบุรี ๑๙/๒๕๖๐  
๒๐ จักรพรรดิ วงษ์พิมพ์ สังขละบุรี กาญจนบุรี ๑๑/๒๕๖๐  
๒๑ วีรภัทร พูลขำ เลาขวัญ กาญจนบุรี ๒๓/๒๕๖๐  
๒๒ กมลธร น่วมนิ่ม เมืองประจวบฯ ประจวบคีรีขันธ์ ๑๘/๒๕๖๐  
๒๓ ณัฐวุฒิ แดงช่วง เมืองประจวบฯ ประจวบคีรีขันธ์ ๑๒/๒๕๖๐  
๒๔ ภควัต มาลีเพชร เมืองประจวบฯ ประจวบคีรีขันธ์ ๔๙/๒๕๖๐  
๒๕ อัฐพร ขุนอักษร เมืองประจวบฯ ประจวบคีรีขันธ์ ๑๘/๒๕๖๐  
๒๖ ปรีชา นันทกิจโกศล เมืองประจวบฯ ประจวบคีรีขันธ์ ๘/๒๕๖๐  
๒๗ สโรชชล จุลพงษ์ เมืองประจวบฯ ประจวบคีรีขันธ์ ๒๘๑/๒๕๖๐  
๒๘ อนวัช ขอนศรี บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ๔/๒๕๖๐  
๒๙ สุกิตติ์ บุญมา เมืองน่าน น่าน ๑๔๒/๒๕๖๐  
๓๐ กิตติพงษ์ บัวอิ่น ท่าวังผา น่าน ๘/๒๕๖๐  
บัญชีงบหน้าขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐
ที่ ชื่อ - สกุล อำเภอ จังหวัด หมายเรียกที่ หมายเหตุ
๓๑ ธนากร สายแก้ว บ้านหลวง น่าน ๕๓/๒๕๖๐  
๓๒ สิทธิชัย จิตต์คำนึง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ๑๔๑/๒๕๖๐  
๓๓ ปิยะวุฒิ เซ่งยี่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ๑๑/๒๕๖๐  
๓๔ ปฏิวัติ ทองธวัช เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ๒//๒๕๖๐  
๓๕ บุญฤทธิ์ ศรีสมโภชน์ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ๑๔/๒๕๖๐  
๓๖ ครรชิต วรรณฤทธิ์ ฉวาง นครศรีธรรมราช ๗๔/๒๕๖๐  
๓๗ ธีรชัย ศรีวิเชียร เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช ๙๖/๒๕๖๐  
๓๘ พรพิชัย มนตรีกร พรหมคีรี นครศรีธรรมราช