กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีกาศึกษา ๒๕๖๒

พื้นทีศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง 
8 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
เข้าค่ายกลุ่มสัมพันธ์ 9-11 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดราชบุรี

 

วิทยาเขตวังไกลกังวล
11 มิถุนายน 2562 ณ สัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
เข้าค่ายกลุ่มสัมพันธ์ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์