กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองพัฒนานักศึกษาได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2560

  

              กองพัฒนานักศึกษาได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2560 ขึ้นเพื่อเป็นเสริมทักษะแลัเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล ณ สัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดี เป็นประธาน และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 จัดปิจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาพื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง ณ หอประชุมบัวสวรรค์ โดย อธิการบดี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ มอบหมายให้ อาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี เป็นประธาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยากรจากสถานประกอบการภายนอก และศิษย์เก่าจากทุกพื้นที่ ร่วมบรรยายและเสวนาให้ความรู้และประสบการณ์การทำงานหลังจบการศึกษาให้แก่ผู้ร่วมโครงการ