กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 5 เมษายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดย อ.ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี มอบ อ.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการจัดประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอายรา ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์