กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

 

    

    

        วันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมการประกอบการธุรกิจร้านค้าจำลอง เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุระกิจร้านค้าขนาดเล็ก เพื่อเป็นเจ้าของธุระกิจร้านค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยมี อ.ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน และมี อ.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ๑๐๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์