กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ.
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ประเภทวิชา/คณะ ชั้นปี
1 1571050641117 นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมจรัส คณะบริหารธุรกิจ 4
2 1571050641136 นายวรวุฒิ เห่งนาเลน คณะบริหารธุรกิจ 4
3 1571050641139 นางสาวสรญา แสนบุดดา คณะบริหารธุรกิจ 4
4 1571050641163 นางสาวอรอนงค์ แก้วมังกร คณะบริหารธุรกิจ 4
5 1571050641172 นางสาวถลัชนันท์ ปานบุญลือ คณะบริหารธุรกิจ 4
6 1581050641107 นางสาวจิรดา ชาญปรีชา คณะบริหารธุรกิจ 3
7 1581050641127 นางสาวพรพรรณ พรมโยธา คณะบริหารธุรกิจ 3
8 1581050641169 นางสาวนิภาพร สุพรธรรมา คณะบริหารธุรกิจ 3
9 1581050641223 นางสาวนัชชา ทับทิมพวง คณะบริหารธุรกิจ 3
10 1591050641146 นางสาวกนกวรรณ มุขเมฆ คณะบริหารธุรกิจ 2
11 1591050641162 นางสาวปรีชญา เขียวไปรเวช คณะบริหารธุรกิจ 2
12 1591050643134 นางสาวศิริกานดา ห่างไกลพุ่ม คณะบริหารธุรกิจ 2
13 1591050643159 นางสาวจารุวรรณ เพียรกิจสกุล คณะบริหารธุรกิจ 2
14 1591050643161 นางสาวจิรนันท์ เพียรกิจสกุล คณะบริหารธุรกิจ 2
15 1591050643178 นางสาวปรียาภรณ์ แก้วมณี คณะบริหารธุรกิจ 2
16 1571010341301 นายกีรติ ใจศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
17 1571010341313 นางสาวนันทวัน แย้มเจิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
18 1571010441138 นายธนินนภ วิกรมปารเมศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
19 1571010541115 นางสาวประภัสสร ดวงแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
20 1571010541122 นายชัยพร ชัยวิจิตรมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
21 1571010541129 นายพลวัฒน์ ปลั่งกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
22 1571010641139 นางสาวสุนิสา ปิ่นเกล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
23 1571010941101 นางสาวจริยาภรณ์ บุญชนะมนตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
24 1571010941105 นายนเรนทร เล็กแดงอยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
25 1571010941115 นางสาวนุจเรศ สวัสดิ์พานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
26 1581010142343 นายพรประเสริฐ ประสิทธิ์วัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
27 1581010341313 นายจตุรงค์ ศิลปศร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
28 1581010541103 นายกิตติศักดิ์ สุขโข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
29 1591010141373 นายซานูซี อาแว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
30 1591010341322 นางสาวพรประภา ทองสุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
31 1591010341323 นางสาวมนทกานต์ รัตนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
32 1591010341324 นายอนันต์ ล้ำเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
33 1591010741146 นายพรหมพิริยะ ยิ้มสมาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
34 1601010341323 นายศิริวัฒน์ จันทร์สุเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
35 1591020151112 นายนนทกร ยุติศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2
36 1591020151117 นางสาวสุดารัตน์ ทองอิ่ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2
37 1591020151126 นางสาวกฤษณา รักษากิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2
38 1591020151138 นายพันธุ์ธัช พันธนียะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2
39 1591020151143 นางสาวปิยะกาณต์ ทุมพัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2