กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

จากกองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรื่อง  การตรวจสุขภาพนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑

พื้นที่/วิทยาลัย/วิทยาเขต

วันที่ตรวจ

สถานที่

พื้นที่ศาลายา

27 มิ.ย.๖๑

หอประชุมบัวสวรรค์

วิทยาลัยเพาะช่าง

๑๑ ก.ค.๖๑

ตึกจุฑาธุท

วิทยาเขตวังไกลกังวล

4 ก.ค. ๖๑

อาคารสัมมนาคาร  เฉลิมพระเกียรติ

พื้นที่บพิตรพิมุข  จักรวรรดิ

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

-

     

หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

                   กรุณาติดตามข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอีกครั้ง