กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสนอรายละเอียดการให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ โรงพยาบาลใดสนใจให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ สามารถส่งรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง  การเสนอรายละเอียดการให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

โรงพยาบาลใดสนใจให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  สามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

      ๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

หรือ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองพัฒนานักศึกษา   เบอร์ 02 – 4416044

สำนักงาน  ๐๒ – ๔๔๑๖๐๐๐ ต่อ  2180,๒๑๘๑         

ห้องพยาบาล  ๐๒ – ๔๔๑๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๘๓

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ข้อกำหนดหรือเงื่อนไข สำหรับโรงพยาบาลที่สนใจให้บริการตรวจสุขภาพมี ดังนี้คือ

๑. เรื่องของการเป็นสถานพยาบาล

     จะต้องเป็นสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการได้

๒. เรื่องของโรคที่ต้องการตรวจสุขภาพให้นักศึกษา  มีจำนวน  ๕ โรค

๒.๑  การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE) ทั้งนี้ต้องเป็นแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

          - ชั่งน้ำหนัก – วัดส่วนสูง /วัดความดันโลหิต/วัดชีพจร

          - ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

            โดยตรวจโรคผิวหนัง ปอด หัวใจ  ช่องปาก คอ หู จมูก

          - ตรวจต่อมน้ำเหลืองต่างๆและดูสุขภาพส่วนบุคคล

          - ตรวจปัสสาวะ

      ๒.๒. เอกซเรย์ปอด  ระบบ Digital (Camera)

  - เพื่อดูวัณโรคปอด /โรคติดต่อเชื้อที่ปอด/ภาวะหัวใจหัวใจโต/ภาวะกระดูกสันหลังคด และอวัยวะทรวงอก

       ๒.๓ ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg)

       ๒.๔ ตรวจหาหมู่เลือด ( ABO Group)

        ๒.๕ ตรวจสายตาและตาบอดสี ด้วยคอมพิวเตอร์

 

๓. เรื่องระยะเวลาการดำเนินการตรวจและรายงานผลการตรวจ

        ๓.๑ ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสุขภาพ  มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดในการตรวจของแต่ละรอบ  ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่กำหนด

        ๓.๒ ระยะเวลาส่งผลการตรวจสุขภาพ

         - อยู่ในระยะเวลา ๓๐ วันทำการนับจากวันที่ตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้ว 

 

๔. การรายงานผลการตรวจสุขภาพ 

๔.๑ ส่งสรุปจำนวนยอดผู้ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ  เป็นรูปเล่มและCD โดยต้องแยกสาขา

คณะ  อย่างชัดเจน

        ๔.๒ แยกรายชื่อนักศึกษาที่ผลการตรวจผิดปกติในแต่ละโรคที่ตรวจพร้อมแนะแนวทางรักษาต่อ

        ๔.๓ แยกรายชื่อนักศึกษาที่ผลตรวจปัสสาวะผิดปกติ 

        ๔.๔ มีข้อแนะนำในการรักษาแต่ละโรค

๕.  เรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ 

          ให้เสนอราคาการตรวจสุขภาพในงบประมาณไม่เกิน ๒๐๐ บาท/คน หรือต่ำกว่านั้นได้  แต่โรคที่ดำเนินการตรวจสุขภาพนั้นจะต้องครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

 

-2-

 

    ๖.  การดำเนินการตรวจสุขภาพ

          เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพื้นที่สำหรับการตรวจสุขภาพ  ทั้งหมด ๔  พื้นที่  ได้แก่

              ๑. พื้นที่ศาลายา                    จ.นครปฐม

              ๒. วิทยาลัยเพาะช่าง                กรุงเทพฯ

๓. พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ      กรุงเทพฯ

              ๔. วิทยาเขตวังไกลกังวล            จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  ทั้งนี้โรงพยาบาลต้องสามารถไปดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาให้ได้ทั้ง  ๔  พื้นที่  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

๗.  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด