กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาพิการนอกสถานที่เพื่อกรอกแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

  

กองพัฒนานักศึกษาให้บริการนักศึกษาพิการนอกสถานที่เพื่อกรอกแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ภาคการศึกษา 3/2559 และ 1/2560