กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

   

ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 นำโดย นายอภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมทีมงาน นำนักศึกษาพิการ จำนวน 2 ราย คือ นายสุธี แซ่จัน และ นายภัณฑบดี นิลญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานคณกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่