กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอย้ายสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำหรับนักศึกษาผู้สนใจ

นักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์ การขอย้ายสิทธิ์ การรักษาพยาบาล    (บัตรทอง) มายังโรงพยาบาลพุทธมณฑล จ.นครปฐม  ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ  (เฉพาะสิทธิ์การรักษาพยาบาลทั่วไปเท่านั้น)

     กรุณาดำเนินการดังนี้

. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการขอย้ายสิทธิ์

๒. ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้องโดยระบุว่า

“ขอย้ายสิทธิ์การรักษาพยาบาลมารักษาโรงพยาบาลพุทธมณฑล”   จำนวน  ๑  ชุด

๓. ยื่นสำเนาทะเบียนบ้าน  รับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑  ชุด

 หมายเหตุ

        สำหรับนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์และส่งหลักฐานครบถ้วนแล้ว   กองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลให้นักศึกษา  ทั้งนี้เพื่อนักศึกษาจะได้มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลดังกล่าวในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พื้นที่ศาลายา)                                                                       

 จากงานพยาบาล  กองพัฒนานักศึกษา