กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ซึ่งตรงกับวันพระราชทานนามราชมงคล

  

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ซึ่งตรงกับวันพระราชทานนามราชมงคล สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดสถานีรถไฟ อำเภอหัวหิน ในการนี้มี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกว่า 100 คน หนึ่งในกิจกรรมดีดีเพื่อสร้างสรรค์สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน