จำนวนศิษย์เก่า  18   คน

ลำดับ ชื่อ-สกุล คณะที่เรียน ปีที่จบ รายละเอียด
1 นางสาว  จอมขวัญ   ปิดพยันต์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ดูรายละเอียด
2 นาย  อรรถกาญจน์   สุขท่า การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ดูรายละเอียด
3 นางสาว  วรรณวรี   ท้วมเพ็ชร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ดูรายละเอียด
4 นางสาว  ธนัญญา   กีตา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ดูรายละเอียด
5 นาย  ทวีชัย   สุวพัฒน์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ดูรายละเอียด
6 นางสาว  สุรีรัตน์   อรรถวิล การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ดูรายละเอียด
7 นาย  รัฐสาร   โกฮวด การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ดูรายละเอียด
8 นางสาว  ศิริญากรณ์   กิจการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ดูรายละเอียด
9 นาย  ณัฐพงศ์   ประมาณพล การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ดูรายละเอียด
10 นางสาว  สิริรัตน์   ผาหยาด การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ดูรายละเอียด
11 นางสาว  ธารารัตน์   บุญเทียม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ดูรายละเอียด
12 นางสาว  นันทภรณ์   อ่อนจันทร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ดูรายละเอียด
13 นาย  เอนก   พรหมชนะ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ดูรายละเอียด
14 นาย  สุพจน์   เกียวสัมพันธ์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ดูรายละเอียด
15 นางสาว  วารี   ศรีชาวนา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ดูรายละเอียด
16 นาย  ศุภชัย   แสวงหา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ดูรายละเอียด
17 นาย  การัน   น้อยประเสริฐ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ดูรายละเอียด
18 นางสาว  สิริรัตน์   อินทะนีย์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 ดูรายละเอียด