งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประหยัดพลังงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานประหยัดพลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องมาตราการลดใช้พลังงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอมาแล้ว ลงมติเห็นชอบมาตราการลดใช้พลังงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นถือปฏิบัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ชาว มทร.รัตนโกสินทร์ ช่วยกันรณรงค์ประหยัดพลังงานเพื่อมหาวิทยาลัยของเรา และประเทศชาติ

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR