กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Student Affairs Division
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
ประกาศการรับสมัครร้านค้า download
ประกาศประกันอุบัติเหตุ-62 download
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดตั้งและต่ออายุชมรม01 download
แบบฟอร์มยินยอมย้ายสิทธิ์-บัตรทอง download
ตัวอนุมัติโครงการ download
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา download
ขยายความข้อยกเว้นบางส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ download
รายละเอียดการประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2559 download
หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองในหนังสือค้ำประกันการกู้ยืมเพื่อการศึกษา download
หนังสือรับรองจิตอาสาdownload
หนังสือคำร้องขอผ่อนผันทหาร download
กำหนดการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา download
แบบคำขอกู้ยืม กยศ.101 download
หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองในหนังสือค้ำประกันการกู้ยืมเพื่อการศึกษา download
ประกาศประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) ส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 download
กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin)

96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

โทร 02-441-6044 , 02-441-6044 ต่อ 2180,2181 แฟกซ์ 02-889-4588