รายงานผลการดำเนินโครงการต่างๆ

งานกิจกรรมนักศึกษา

— งานกิจกรรมนักศึกษา — รายงานผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ (สดุดีองค์อัคราภิรักษศิลปิน) ปี 2556 รายงานผลการดำเนินโครงการถวายเทียนพรรษาประจำปี 2556 รายงานการดำเนินโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 รายงานผลการดำเนินโครงการ9ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2555 รายงานผลการดำเนินงานโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 รายงานผลการดำเนินโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2555 รายงานผลโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ( วันแม่ ) ประจำปี 2555  รายงานผลโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ( 84 พรรษา 5 ธันวามหาราช ) ประจำปี 2554 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  

View page »

งานกีฬา

1. รายงานผลการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (รอบคัดเลือก) 2. รายงานผลการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ” สงขลานครินทร์เกมส์ “ 3. รายงานผลการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ” (รอบคัดเลือก) 4. รายงานผลการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ” ” ศรีวิชัยเกมส์ “

View page »

งานประกันคุณภาพการศึกษา

- รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา –  หน้าปกรายงานผลการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2555 – แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ – สรุปประเด็นความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – สรุปวิเคราะห์ข้อมูลข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี – แผนการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำชมเชย ปี 2555 –  แนวทางปฎิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำชมเชยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ – รายงานผลการประเมินความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้าปกรายงาน แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวัง สรุป ความต้องการและความคาดหวัง บทสรุป  

View page »

งานพัฒนาวินัย

- ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ – ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552

View page »

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 – การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ – การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัญฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ – การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ – รายงานสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 – รายงานสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 – รายงานสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 – รายงานสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 – รายงานสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2551 – ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา  2554  ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และตอบแบบสอบถาม จำแนกตามคณะ และสถานภาพปัจจุบัน – แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สกอ. – แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต มทร.รัตนโกสินทร์    

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>